Algemene Voorwaarden

Van:

de besloten vennootschap Comprifalt B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Wijhe

Artikel 1. Definities
Wij
: Comprifalt B.V., verkoper, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper
: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst
: de overeenkomst tussen verkoper en koper.
Artikel 2. Algemeen
 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien wij met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluiten, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.
Artikel 3. Aanbiedingen
 1. Alle door ons gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, tekeningen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan koper ter kennis gebracht.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 5. Wij zijn in geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonische en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.
Artikel 4. Overeenkomsten
 1. Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd wanneer het dubbel van de aan koper toegezonden orderbevestiging door ons door koper ondertekend is terugontvangen, zonder dat het achterwege blijven van de terugzending aan de bewijskracht van onze opdrachtbevestiging afbreuk doet. De acceptatie is evenzeer afhankelijk van de juiste uitvoering door koper van de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, zoals in de orderbevestiging omschreven.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen.
 4. Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijk persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijk persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 7. Wij zijn gerechtigd bij of via het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de koper, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 8. Koper is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 5. Prijzen
 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
 2. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat koper het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl wij op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld.
Artikel 6. Annulering
 1. Indien koper de overeenkomst annuleert is koper gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten aan verkoper te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
  • Bij annulering tot 12 weken voor geplande levering 0% Bij annulering tot 8 weken voor geplande levering 20% Bij annulering tot 6 weken voor geplande levering 30% Bij annulering tot 4 weken voor geplande levering 50% Bij annulering tot 2 weken voor geplande levering 75% Bij annulering minder dan 1 week voor geplande levering 100%
 2. Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepalen wij naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Wij dienen daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.
 3. Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door ons aangeschafte zaken zoals grondstoffen en materialen, al dan niet be- of verwerkt, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan ons te voldoen.
 4. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.
Artikel 7. Leveringen
 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met koper is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
 4. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 5. Indien koper de gezochte zaken niet binnen een week afneemt, zijn wij gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt, zijn wij gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die wij bij doorverkoop of vernietiging lijden komt voor rekening van koper.
 6. Koper is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van koper staan.
 7. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan koper geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 8. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.
 9. Opgave van de levertijd, geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 10. Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient koper ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen.
Artikel 8. Transport/risico
 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door koper aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Artikel 9. Overmacht
 1. Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor ons bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de opdrachten, voorzover deze nog uitvoering behoeven, naar onze keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen koper gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin wij onze verplichtingen of een deel daarvan niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten onze schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door ons gegeven garantie of de verkeersopvatting aan ons kunnen worden toegerekend.
  • In ieder geval gelden de volgende omstandigheden doch niet limitatief als overmacht:
  • natuurrampen;
  • oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
  • maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering;
  • stopzetten van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabrikaten;
  • blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen;
  • stakingen of arbeidsonlusten;
  • wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.
 3. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 5. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien wij desondanks aansprakelijk zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering.
 3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde.
 5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of onze aanwijzing, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, zijn wij nimmer aansprakelijk.
 6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ons bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij wij steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
 7. Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.
 8. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens koper, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van koper en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van samenstelling- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 9. Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper ons niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiden schaden.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.
Artikel 11. Reclames
 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 5 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturering dienen eventueel schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door koper te worden geleverd.
 5. Indien koper aan ons klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient koper ons met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Wij zullen eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe koper ons in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van koper, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.
 6. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat betreft afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor koper de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel van ons schadevergoeding te vorderen.
 7. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 8. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van koper op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
Artikel 12. Garantie
 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.
 3. De garantie vervalt, indien door koper en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.
 4. De garantie vervalt eveneens, indien door koper en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 5. Voldoet koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
 1. Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door koper zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van koper of overlijden wanneer de koper een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies en schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op koper direct en volledig opeisbaar zijn.
 2. De zaken kunnen door koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
 3. Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als onze eigendom te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen ons toe.
 4. In het geval koper zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat koper zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden, weg te halen. Koper dient ons hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan koper jegens ons een boete verbeurt van 10% van het door koper verschuldigde, voor iedere dag - een deel van een dag daaronder begrepen - dat koper jegens ons hiermede in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
 5. Koper verplicht zich jegens ons om in het geval derden rechten rusten op de zaken waarop het eigendomsrecht rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond ons hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent ons eigendomsvoorbehoud.
 6. Koper verplicht zich jegens ons om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen.
Artikel 14. Betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank- en giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Alle door koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
  1. Ingeval koper:
  2. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd;
  3. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  4. Enige uit kracht der Wet of van deze condities of haar rustende verplichting niet nakomt;
  5. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn voldoen;
  6. Overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf;

  7. Hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door koper op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
Artikel 15. Rente en kosten
 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.
Artikel 16. Intellectueel eigendom
 1. Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele of industriële eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.
 2. Koper garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door koper verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd al brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder vrijwaart koper ons volledig voor alle directe of indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van deze garantie.
Artikel 17. Toepasselijk recht
 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18. Geschillen
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij koper daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Koper heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.
Artikel 19. Deponering Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23036288.